• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

 • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
 • Department of Sports Development

ක්‍රීඩා නිලධාරීන්ගේ සහ ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන්ගේ I/ II/ III වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2017

1986 දරණ හා 2016.09.26 දිනැති ව අනුමත වූ ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ ඒකාබද්ධ සේවය පිළිබඳ නව සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය‍ට අනුව ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන්  හා ක්‍රීඩා නිලධාරීන්ගේ I/ II/ III වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග 2017 මාර්තු මස 30 වන දින කොළඹ 07, ජාතික ක්‍රීඩා විද්‍යායතනයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු විමසීමට  0112694566 (නදීශා ‍මෙය ) අමතන්න.

 

1986 දරණ හා 2016.09.26 දිනැති ව අනුමත නව සේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව,

(01) ක්‍රීඩා ක්‍ෂේත්‍රයේ ඒකාබද්ධ සේවයේ IV-II ශ්‍රේණියේ ක්‍රීඩා නිලධාරි තනතුර සඳහා පහත සඳහන් පරිදි විභාගයට පෙනී සිටිය යුතුය. 

ක්‍රීඩා නිලධාරි තනතුරේ III වන ‍ශ්‍රේණියේ මුළු සේවා කාලය වසර 10ක් සපුරා නොමැති නිලධාරීන්

1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – පත්වීම් දින සිට වසර 03ක් ඇතුලත සමත්විය යුතුය.

විෂය

 • ආයතන සංග්‍රහය පිළිබඳ මූලික දැනුම (පැය 01) ‍
 • ක්‍රීඩා පිළිබඳ සාමාන්‍ය දැනීම පරීක්ෂා කිරීම (පැය 01) පරීක්ෂණ සමත් විය යුතුය

 

ක්‍රීඩා නිලධාරි තනතුරේ මුළු සේවා කාලය වසර 10ක් සපුරා ඇති හා වසර 20 ක් සම්පූර්ණ කර නොමැති නිලධාරීන්

        2 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය  ක්‍රීඩා නිලධාරි II වන ‍ශ්‍රේණියට පත්වී වසර 03ක් ගතවීමට පෙර සමත්විය යුතුය.

විෂය

 • පරිගණක පරීක්ෂණය (පැය 01) .
 • සුදුසුකම් : විනිසුරු බලපත්‍ර 02ක් ලබා තිබිය යුතුය.

 

ක්‍රීඩා නිලධාරි තනතුරේ මුළු සේවා කාලය වසර 20ක් සපුරා ඇති හා ඊට වැඩි සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කල නිලධාරීන්

         3 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – ක්‍රීඩා නිලධාරි I වන ‍ශ්‍රේණියට පත්වී  වසර 05ක් ගතවීමට පෙර සමත්විය යුතුය

විෂය

 • මුදල් රෙගුලාසි පිළිබඳ මුලික දැනුම (පැය 01)
 • පුහුණු න්‍යායන් පිළිබඳ සාමාන්‍ය දැනුම (පැය 01)

 

(02) ක්‍රීඩා ක්‍ෂේත්‍රයේ ඒකාබද්ධ සේවයේ IV-I ශ්‍රේණියේ ක්‍රීඩා පුහුණුකරු තනතුර පහත සඳහන් පරිදි විභාගයට පෙනී සිටිය යුතුය.

ක්‍රීඩා පුහුණුකරු තනතුරේ III වන ‍ශ්‍රේණියේ මුළු සේවා කාලය වසර 10ක් සපුරා නොමැති නිලධාරීන්

1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය- පත්වීම්  දින සිට වසර 03ක් ඇතුලත සමත්විය යුතුය.

විෂය

 • පුහුණු න්‍යාය ශාරීරික යෝග්‍යතාවය සහ පුහුණු සැලසුම් පිළිබඳ (පැය 1 1/2 ) පරීක්ෂණය
 • සුදුසුකම් : පුහුණුකරු තනතුරට අදාළ විනිසුරු බලපත්‍රයක් ලබා තිබීම

 

 ක්‍රීඩා පුහුණුකරු තනතුරේ මුළු සේවා කාලය වසර 10ක් සපුරා ඇති හා වසර 20 ක් සපුරා නොමැති නිලධාරීන්

 2 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – II වන ‍ශ්‍රේණියට පත්වී  වසර 03ක් ගතවීමට පෙර සමත්විය යුතුය

විෂය

 • තෝරාගත් ක්‍රීඩාවක් සඳහා ලිඛිත පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම (පැය 01)

 

ක්‍රීඩා පුහුණුකරු තනතුරේ මුළු සේවා කාලය වසර 20ක් සපුරා  ඇති හා ඊට වැඩි සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කල නිලධාරීන්

3  වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – I වන ‍ශ්‍රේණියට පත්වී  වසර 05ක් ගතවීමට පෙර සමත්විය යුතුය.

විෂය

 • තෝරාගත් ක්‍රීඩාවක් සඳහා ප්‍රායෝගික පුහුණු සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කිරීම (පැය 01)

 

Department of Sports Development

 • 09, Phillip Gunawardana Mawatha,
  Colombo 07, Sri Lanka.
 • General : +94 112 697934
 • Fax : +94 112 695822
 • info@sportsdev.gov.lk