• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

  • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
  • Department of Sports Development

ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව හා අනුබද්ධිත ආයතනවලට පවිත්‍රතා හා කසල බැහැර කිරීමේ සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම 2017 /2018

                                                                                        ලංසු සඳහා ආරාධනයයි (IFB)

                                                                                     ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

                                               ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව හා අනුබද්ධිත ආයතනවලට පවිත්‍රතා හා කසල බැහැර

                                                        කිරීමේ සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම 2017 /2018

                                                                     කොන්ත්‍රාත් අංකය – ක්‍රීසංදෙ/6/04/01/2017

1.කොළඹ 07, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, අංක: 09 හි පිහිටි ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව; කොළඹ 07, නිදහස් මාවත, අංක 33 පිහිටි පැරණි නේවාසිකාගාරය, ක්‍රීඩා සංගම් ගොඩනැගිල්ල,  ටොරින්ටන් ක්‍රීඩාගාරය හා ක්‍රීඩාංගනය, ශක්ති වර්ධන ශාලාව, රීඩ් ඇවනියු ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරය,  අංක 100/10 පිහිටි හොකී ප්‍රේක්ෂකාගාරය, අංක 100/08 පිහිටි රීඩ් ඇවනියු නේවාසිකාගාරය; බෙලිඅත්ත ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා සංකීර්ණය; මාතර කොටවිල දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා සංකීර්ණය; පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා සංකීර්ණය; සඳහා පවිත්‍රතා සේවාව හා කසල බැහැර කිරීමේ සේවාව ලබා ගැනීමට මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ.

02.ලංසුකරණය ජාතික තරඟකාරී ලංසුකරණ (NCB) පටිපාටිය යටතේ පැවැත්වේ

03.කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට සාර්ථක ලංසුකරු අසාධු ලේඛනගත නොවී සිටිය යුතු වන අතර, තමන් සතුව පවිත්‍රතා සේවාව හා කසල බැහැර කිරීමේ සේවාව සඳහා වන ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයක් හෝ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ වලංගු සහතිකයක් තිබිය යුතුය. එලෙසම පවිත්‍රතා සේවාව හා කසල බැහැර කිරීමේ සේවාව පිළිබඳව අඩුම තරමින් වසර 05ක පළපුරුද්ද තිබිය යුතුය.

04.අභිලාශී (උනන්දු) ලංසුකරුවන් හට ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ, ප්‍රසම්පාදන අංශයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු විස්තර ලබා ගත හැකි වන අතර, 2017.06.09 දින සිට 2017.06.29  දින දක්වා වැඩකරන දිනවල (පැය 09.00 සිට පැය 15.00 දක්වා) පහත සඳහන් ලිපිනයේ දී  ප්‍රසම්පාදන අංශය වෙතින් ලංසු ලිපි ලේඛන පරික්ෂා කර, බැලිය හැකිය.

05.අභිලාශී (උනන්දු) ලංසුකරුවන් හට අංගසම්පූර්ණ ලංසු ලිපි ලේඛන කට්ටලයක් ආපසු ගෙවනු නොලබන රු. 12,500/- ක් වන ලංසු ලේඛන ගාස්තුවක් ගෙවීමෙන් හා ඉහත කී ලිපිනයේ ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ (පාලන හා මුදල්) වෙත ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව 2017.06.09 වන දින සිට .2017.06.29  වන දින දක්වා පැය 9.00 – 15.00 කාලය අතරතුර මිල දී ගත හැකිය.

06.අභිලාශී (උනන්දු) ලංසුකරුවන් ලංසු ලියකියවිලි සමඟ ආපසු ගෙවනු ලබන රු.75,000/-ක ලංසු ඇපකරයක් ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නමට ගෙවා ලබා ගන්නා ලද ලදුපතේ පිටපතක් ලංසු ලියවිලි සමග ඉදිරිපත්කල යුතුය.

07.තෝරාගත් ලංසුකරු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමත පිළිගත් වාණිජ බැංකුවකින් කොළඹ 07, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, අංක 09 දරණ ස්ථානයේ පිහිටි ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නමින් ලියන ලද ලංසු වටිනාකමින් 5% වටිනා කාර්යය සාධන ඇපකරයක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

08.ලංසුවේ වලංගු කාලය ලංසු විවෘත කළ දින සිට දින 90කි.

09.අනු පිටපතකින් යුක්තව මුද්‍රා තබන ලද ලංසු, “මුල් පිටපත” හා “අනු පිටපත” යනුවෙන් පැහැදිලිව සටහන් කර, 2017.06.30 දින ප.ව. 2.00ට හෝ ඉන් පෙර ලැබෙන සේ පහත සඳහන් ලිපිනයට යොමු කළ යුතුය. නැතහොත් අධ්‍යක්ෂ (පාලන හා ගිණුම්) නිල කාමරයේ තබා ඇති ටෙන්ඩර් පෙට්ටියට බහාලිය හැකිය. ලංසු භාරගන්නා වේලාව අවසන්වූ වහාම ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ දෙවන මහළේ පිහිටි කුඩා ශ්‍රවනාගාරයේ දී මිල ගණන් විවෘත කරනු ලබන බැවින්, ඔබට හෝ ඔබගේ බලයලත් නියෝජිතයෙකුට එම අවස්ථාවට සහභාගී වීමට අවසර ඇත.

10.ලංසු ලේඛන ඉදිරිපත් කරන කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙළවරේ “පවිත්‍රතා හා කසල බැහැර කිරීමේ සේවාව සඳහා මිල ගණන් 2017 /2018” යනුවෙන් පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,

ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව,

අංක 09, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, කොළඹ 07.

දුරකථන අංකය : 0112 694566 / 0112 695951

ෆැක්ස් : 0112 695822 / 0112 693229

ඊ මේල්: info@sportsdev.gov.lk

Department of Sports Development

  • 09, Phillip Gunawardana Mawatha,
    Colombo 07, Sri Lanka.
  • General : +94 112 697934
  • Fax : +94 112 695822
  • info@sportsdev.gov.lk