• ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

 • விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
 • Department of Sports Development
Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Contact Us

 • Department of Sports Development

 • 09, Phillip Gunawardana Mawatha,Colombo 07,Sri Lanka.
 • General : +94 112 697934
 • Fax : +94 112 695822
 • info@sportsdev.gov.lk

Department of Sports Development

 • 09, Phillip Gunawardana Mawatha,
  Colombo 07, Sri Lanka.
 • General : +94 112 697934
 • Fax : +94 112 695822
 • info@sportsdev.gov.lk